ИМАТЕ ПРАШАЊА? КЛИКНЕТЕ ОВДЕ

Работен опсег

 

   

Инспекција На Нисконапонски Инсталации
(KYORITSU KEW 6010B)

Инспекција (контрола) на непрекинатост на заштитен проводник и проводникот на главно и додатно изедначување на потенцијалот со мерење на електричниот отпор.

Инспекција (контрола) на отпор на изолацијата на нисконапонски спроводници и кабли.

Инспекција (контрола) на исправност на уреди за диференцијална струјна заштита.

Напон на допир

Отпор на јамка

slika2   Испитување на отпор на громобранско и заштитно заземјување
(KYORITSU KEW 4105A)
slika3   Мерење на микроклиматски услови
(Tемпература, Влага, Апсолутен притисок,Струење на воздух,Осветленост) во работна средина. (testo 435 – 2  Multifunction measuring instrument)
slika4    Мерење на бучава во работна и животна средина
(KIMO DB 300/1 sound level meter)
slika5   Мерење отпор на изолација на намотки на трансформатори;
Испитување на омска отпорност и импеданса на антистатички подови;
(METREL MI3200 TeraOhm 10kV)
slika6  

Мерење на контактен отпор и пад на напон; Мерење на омска отпорност, импенданса, индуктивност и капацитивност на намотките на трансформатори;
(Metrel MI 3252 Micro ohmmeter)

slika7   Термовизиско снимање и контрола на електроенергетски постројки
(Fluke VT02 Visual IR Thermometer)

slika8

  Aнализа на квалитет на електрична енергија во нисконапонски мрежи
KYORITSU KEW 6315
slika9   Испитување на галванска непрекинатост на метални делови
(ELRAJ GCT 840D)
     
slika11   Контрола и детекција на траса на нисконапонски и среднонапонски
кабли до 35 kV и детекција на место на дефект на нисконапонски и среднонапонски кабли и надземни водови
slika12    Атестирање и Периодични прегледи на Трафостаници

 

 

© Copyright 2023 Elkom Group. | web design | hosting | www.elco.eu.mk

Search