ИМАТЕ ПРАШАЊА? КЛИКНЕТЕ ОВДЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
-   Вршење Технички прегледи и периодични испитувања на Електроенергетски постројки и електрична опрема
-   Верификација на квалитетот на електрична инсталација
-   Испитување на диелектрична цврстина на масло во трансформатори и високо напонски прекинувачи
-   Испитување на систем за громобранско и заштитно заземјување
-   Лоцирање на прекини на подземни кабли
-   Мерење на Отпор на Јамка, Отпор на изолација, Континуитет на заштитните каблови на главните и резервните инсталации, Тестирање на ФИД склопки
-   Aнализа на квалитет на електрична енергија во нисконапонски мрежи


   
  МИКРО КЛИМА И ЖИВОТНА СРЕДИНА

  -   Испитување на физички штетности во работна средина: бучава, осветленост, провев,температура, апсолутен притисок и влажност
  -   Мерење бучавост во животна средина
  -   Изготвување на елаборати за влијанието на објектите врз животната средина
   
     
ПРОТИВПОЖАРЕН СЕРВИС И УСЛУГИ

-    Набавка и продажба на ПП опрема
-    Набавка и монтажа на централи за дојава на пожар
-    Испитување на централи за  дојава на пожар ( издавање на атест)
-    Сервис на ПП Апарати и хидранти
-    Обуки за ракување со ППА
-    Изработување на елаборати и плански документи за заштита од пожари

-  Топка за гасење пожар

© Copyright 2024 Elkom Group. | web design | hosting | www.elco.eu.mk

Search